Algemene voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door alle labels van LEF Groep, te weten LEF Recruitment, LEF Marketeers en LEF Green en gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door één van de labels van LEF Groep schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2

Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

  • LEF Recruitment: intermediair tussen werkgever en kandidaat, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;
  • LEF Green: intermediair tussen werkgever en kandidaat, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;
  • LEF Marketeers: uitvoerder recruitment marketing voor werkgevers, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;
  • LEF Groep: adviseur voor werkgevers voor het gehele of gedeeltelijke recruitment proces.
   Ook wel in zijn geheel te benoemen als ‘de labels van LEF’
 1. Werkgever: de organisatie die door LEF Recruitment of LEF Green een kandidaat aangedragen krijgt en de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd. Tevens wordt onder werkgever verstaan de organisatie waarmee LEF Marketeers of LEF Groep recruitment (marketing) advies en/of werk verricht;
 2. Kandidaat: de persoon welke (latent) zoekende is naar een nieuwe arbeidsrelatie / dienstbetrekking
  en geworven is door of zich zelfstandig heeft aangemeld bij één van de labels van LEF;
 3. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk wetboek daaronder verstaat, alsmede alle
  werkzaamheden die de Kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Werkgever verricht, en
  waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de Kandidaat bij de
  Werkgever op kennismakingsgesprek is geweest.

Artikel 3

Vrijblijvend voorstel voor Werkgever en overeenkomst

 1. LEF Recruitment en/of LEF Green stelt voor werkgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij werkgevers (organisaties). Indien een werkgever aan LEF Recruitment en/of LEF Green naar aanleiding van de verstrekte informatie te kennen geeft met een kandidaat een kennismakingsgesprek te willen voeren, dient hij dit aan te geven bij LEF Recruitment en/of LEF Green. LEF Recruitment en/of LEF Green en werkgever stemmen samen af hoe de procedure eruit zal komen te zien en welke rol er van LEF Recruitment wordt verwacht. Hiermee is de samenwerking bekrachtigd en gaat de werkgever akkoord met de geldende algemene voorwaarden van LEF Recruitment en/of LEF Green.
 2. De werkgever wordt met inachtneming van het voorgaande lid in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen Kandidaat. LEF Recruitment en/of LEF Green is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer werkgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door LEF Recruitment en/of LEF Green aangedragen kandidaat.

Artikel 4

Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

 1. De werkgever is gehouden LEF Recruitment en/of LEF Green tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
 2. De werkgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die door LEF Recruitment en/of LEF Green is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Werkgever werkt volgens de richtlijnen van de AVG en de Recruitercode
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die men van elkaar of uit andere bron heeft verkregen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

 1. De werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. LEF Recruitment en/of LEF Green zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. LEF Recruitment en/of LEF Green aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
 2. LEF Recruitment en/of LEF Green zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de werkgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende Kandidaat.
 3. Werkgever vrijwaart LEF Recruitment en/of LEF Green tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van LEF Recruitment en/of LEF Green samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 4. LEF Marketeers en/of LEF Groep zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de werkgever of derden mochten lijden door een gegeven advies of uitgevoerde taak van LEF Marketeers en/of LEF Groep.

Artikel 6

Algemene bepalingen

 1.  Indien de Werkgever een door LEF Recruitment en/of LEF Green aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de werkgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende werkgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee aan LEF Recruitment en/of LEF Green overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het is werkgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of
  kandidaten aan derden voor te stellen. Indien werkgever dit verbod overtreedt, dan is werkgever
  overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee aan LEF Recruitment en/of LEF Green.

Artikel 7

Facturen

 1. De facturen van de labels van LEF dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij hier separaat andere afspraken over zijn gemaakt. Blijft werkgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” vastgesteld.
 2. Bij niet-tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de werkgever in verzuim. Dan zijn de labels
  van LEF gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de
  vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

Artikel 8

Bemiddelingsfee en prijs dienstverlening

 1. Er is door werkgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen werkgever en kandidaat een Arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) wordt door LEF Recruitment en/of LEF Green voorafgaande aan het kennismakingsgesprek aan werkgever kenbaar gemaakt en is door werkgever verschuldigd op de eerste werkdag van kandidaat in dienst van of bij de werkgever. Werkgever voorziet LEF Recruitment en/of LEF Green van het fulltime maandsalaris zodat de afgesproken fee kan worden berekend en gefactureerd. Tenzij anders afgesproken hanteert LEF Recruitment een bemiddelingsfee van 19% van het fulltime bruto jaarsalaris en LEF Green 22,5% van het fulltime bruto jaarsalaris. Het jaarsalaris wordt berekend
  door het fulltime bruto maandsalaris te vermenigvuldigen met 12,96
 3. De prijs voor de diensten van LEF Marketeers en LEF Groep worden voorafgaand aan de opdracht afgestemd en afgesproken en worden na oplevering van het product of dienst, achteraf gefactureerd. Tenzij anders wordt overeengekomen. Afhankelijk van de omvang van de opdracht kan het voorkomen dat tussentijds deelfacturen worden gestuurd, alles gebeurt in overleg met werkgever.

Artikel 9

Tenslotte

 1. Alle labels van LEF zullen zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om werkgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
 2. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten, berekende bemiddelingsfee en overige diensten en projecten tussen één of meerdere labels van LEF en werkgever en/of kandidaat.
 3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van één van de labels van LEF is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 4. De labels van LEF behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra de labels van LEF de werkgever daarvan in kennis hebben gesteld.